บทความ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์ : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้