บทความ

การศึกษารูปแบบความต้องการบริโภคลำไยของตลาดเป้าหมาย : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้