บทความ

ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินที่มีต่อปริมาณธาตุอาหารในใบและการเจริญเติบโตของลำไย : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้