บทความ

การศึกษาช่องทางการตลาดของลำไยในประเทศและต่างประเทศ : รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้