บทความ

การทำลำไยอบแห้งโดยวิธี Freeze-drying : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย