บทความ

การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 2 ลำไยบรรจุกระป๋อง : รายงานผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้