บทความ

การเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบและการออกดอกติดผลของลำไย : รายงานผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้