บทความ

Roadmap การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558

สรุปประเด็น Roadmap การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558

 

แผน 1 แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต
แผน 2 แผนเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดําเนินการเชิงพาณิชย์
แผน 3 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า ดิน และที่ดิน
แผน 4 แผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน