ข่าวสาร

หนุนแปรรูป-เร่งกระจายออกนอกแหล่งผลิต

วันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

                 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาลำไยปี 2557 โดยอนุมัติวงเงินจ่ายขาด 73 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการดังนี้

                มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ประกอบด้วย 1.กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตวงเงินจ่ายขาด 36 ล้านบาท เป้าหมาย 14,400 ตัน โดยสนับสนุนค่าขนส่งและบริหารอัตราเหมาจ่าย ก.ก.ละ 2.50 บาท โดยคิดจากค่าขนส่ง 1.50 บาทและค่าการตลาด 1.00 บาท ให้กับสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายลำไยออกนอกพื้นที่แหล่งผลิต 6 จังหวัดสู่ตลาดปลายทางที่ไม่ใช่ กทม.และปริมณฑล 2.เสริมสภาพคล่องในการซื้อขายลำไยวงเงินจ่ายขาด 1.50 ล้านบาท โดยสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 3 ให้แก่สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายลำไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต

                สำหรับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปมีวงเงินจ่ายขาด 34.02 ล้านบาท เป้าหมาย 56,700 ตัน ให้กับสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปลำไยอบแห้งใน 2 ลักษณะ คือ 1.แปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือกของ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา น่าน และแพร่ วงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 30.30 ล้านบาท เป้าหมาย 50,500 ตัน และ 2.แปรรูปลำไยสดเป็นลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง วงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3.72 ล้านบาท การส่งเสริมการตลาด วงเงิน 0.4 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 1.08 ล้านบาท ให้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบดำเนินการ

                สำหรับสถานการณ์การผลิตลำไย 8 จังหวัด ในภาคเหนือ ปี 2557 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 674,002 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 16.68  เนื่องจากปีนี้อากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ลำไยแทงช่อดอกมาก ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน และจะออกมากปลายเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2557  ขณะที่ราคารับซื้อไม้ผลที่ตลาดสำคัญของลำไยช่อพันธุ์อีดอ ของลำไยเกรด AA ในจุดรับซื้อ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ  36 บาท

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/local/112716)