ข่าวสาร

แม่แบบการใช้ประโยชน์ พื้นที่ลาดชันเพื่อการเพาะปลูก

วันพุธ 21 มกราคม 2558 เวลา 06:00 น.

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ผู้บริหารสำนักงาน กปร. กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบสิ่ง ของพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อ.แม่อาย และ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

 

การนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดฐานเศรษฐกิจพอ เพียงในโครงการฯ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งสาธิตให้กับราษฎรในพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แล้วนำกลับไปใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป ซึ่งฐานแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อลดการแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำกกในอนาคต

 

ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนที่สูง โดยให้ราษฎรในพื้นที่ ได้แก่ ราษฎรบ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 326 ครัวเรือน และราษฎรบ้านสุขฤทัย หมู่ที่ 11 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 566 ครัวเรือน ได้เข้ามาร่วมในโครงการฯ

 

ปัจจุบันป่ามีความอุดม สมบูรณ์และเพิ่มจำนวนขึ้น ปริมาณน้ำในลำห้วยมีเพิ่มมากขึ้น ยังผลดีต่อการเพาะปลูกของราษฎร ซึ่งฐานเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนสำคัญต่อการรับรู้และพิจารณาของราษฎรต่อการ เลือกชนืดพืชและวิธีการเพาะปลูก ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและบุกรุกพื้นที่ป่าเช่นอดีตมาปฏิบัติใช้ ภายในฐานฯ มีการจัดทำแปลงสาธิตทั้งการปลูกพืชผักเมืองหนาวเพื่อการบริโภคและจำหน่าย พืชให้ผลชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่

 

ที่สำคัญเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นไร่เก่าที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในการปลูก ข้าวไร่ของราษฎรมาก่อน และมีความลาดชัน จึงมีการจัดทำแปลงแบบผสมผสานตามแนวลาดชันที่มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อาทิ บ่อปลา ที่อยู่ในที่เดียวกันกับคอกเป็ดและไก่ ที่จัดทำไว้ทางตอนล่างสุดของพื้นที่ เหนือขึ้นไปเป็นประเภทพืชผักชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกแซมกับพืชให้ผล โดยมีการจัดระบบน้ำที่ให้ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบไม่สูญเปล่า

 

คือน้ำที่ใช้เพื่อการบำรุงต้นไม้และพืชผักจะไหลผ่านแปลงปลูก แล้วไปจบลงที่บ่อเลี้ยงปลา ที่มีเป็ดและไก่เลี้ยงรวมอยู่เป็นการใช้ประโยชนย์จากน้ำอย่างครบวงจรแบบ พื้นที่ลาดชันที่หลาย ๆ พื้นที่ควรแก่นำมาเป็นแม่แบบเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ พื้นที่ลาดชันที่ยากต่อการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในหลาย ๆ พื้นที่.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)