ข่าวสาร

ข้าวนาปี 2557/58 ราคายังทรง

วันพฤหัสบดี 22 มกราคม 2558 เวลา 06:30 น.

 

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 ว่าผลผลิตมีประมาณ 27.1 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.06

 

เนื่องจากน้ำฝนเพียงพอ และไม่ประสบภัยหนาวและอุทกภัย ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกนั้น พบว่า ลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ และราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน และเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวมากในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2557 เนื่องจากฝนมาล่าช้า

 

ส่วนตลาดข้าวนาปี เดือนพฤศจิกายน และธันวาคมปี 2557 ที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ผลผลิตออกมาก พบว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยตันละ 7,878 และ 7,862 บาท โดยราคาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงกันยายนถึงตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งราคาอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท และลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ ตันละ 8,130 บาท เนื่อง จากสต๊อกข้าวของรัฐมีจำนวนมาก และมีผลผลิตออกมาต่อเนื่อง

 

สำหรับ ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ที่เกษตรกรขายได้ พบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2557 ที่ตันละ 14,179 บาท เหลือเพียงตันละ 11,649 บาทในเดือนธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวมีโอกาสปรับตัวลดลงอีก หากความต้องการข้าวลดลง

 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าการส่งออกข้าวของไทยจะได้ปริมาณใกล้เคียงกับปี 2557 หรือสูงถึง 10.7 ล้านตัน.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)