ข่าวสาร

อุตรดิตถ์หนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หวังสร้างความสมบูรณ์ให้ดิน

26 มกราคม 2558

 

 

ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตรกรรม ดินที่ดีเป็นประโยชน์แก่การปลูกพืช ต้องเป็นดินที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ มีอินทรียวัตถุและแร่ธาตุอาหารพืชครบถ้วน การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว นอกจากจะทำให้สภาพดินเสื่อมลงแล้ว ยังทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่สามารถผลิตใช้ได้เองจากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ที่มีอยู่ ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชต่ำลง

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช มีความสำคัญ และจำเป็น เป็นอย่างมาก เพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่ง ที่สำคัญในการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงบำรุงดินให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งดินที่ดีและเหมาะสมแก่การปลูกพืช ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ มีอินทรียวัตถุ 5% มีเนื้อดินและแร่ธาตุ 45 % น้ำ 25 % และอากาศ 25% การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะทำให้พื้นดินได้รับการปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติมอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารให้ดิน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้อยู่เป็นประจำ ทำให้ผลผลิตพืชเพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นการลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของปุ๋ยเคมีลงไกด้ เนื่องจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้เองจากวัสดุธรรมชาติ การดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในไร่นาของตนเอง เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คิดจากฐานข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล 1 คนต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ 50 ตัน รวมเป้าหมายที่ดำเนินการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2,790 ตัน ดำเนินการในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมหลายรูปแบบ ดังนี้

1.ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก เป้าหมาย 833 ตัน

2.ส่งเสริมการไถกลบตอซังและฟางข้าว เป้าหมาย 338 ตัน

3.ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวโพด เป้าหมาย 192 ตัน

4.ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ เป้าหมาย 336 ตัน

5.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง,ถั่วเขียว) เป้าหมาย 1,091 ตัน

เกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามได้จาก เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ โทร.055-411769 หรือ 055-440894

 

 

 

ที่มา :    เชียงใหม่นิวส์
            (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=357811)