ข่าวสาร

กระทรวงเกษตรฯ พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2557/58

วันจันทร์ 26 มกราคม 2558

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร  ปีเพาะปลูก  2557/58  และปี  2558  พร้อมเร่งพัฒนาข้อมูลในเชิงนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ

 

นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร  ว่า  จากผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร  ปีเพาะปลูก  2557/58  และปี  2558  ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  พบว่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ปีเพาะปลูก  2557/58  ได้แก่  ข้าวนาปี มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ  61.740  ล้านไร่  ลดลงจากปีที่แล้ว  340,404  ไร่  หรือร้อยละ  0.55  มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ  27.106  ล้านตันข้าวเปลือก  เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  16,261  ตันข้าวเปลือก  หรือร้อยละ  0.06  เนื่องจากคาดว่าเกษตรกรต้องการลดพื้นที่ดังกล่าวเพราะการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ  รวมทั้งราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง  รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงาน  และเกษตรกรในภาคใต้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน  ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ  10.709  ล้านไร่  ลดลงจากปีที่แล้ว  4.479  ล้านไร่  หรือร้อยละ  29.49  มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ  6.702  ล้านตันข้าวเปลือก  ลดลงจากปีที่แล้ว  3.046  ล้านตันข้าวเปลือก  หรือร้อยละ  31.25 เนื่องจากการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศงดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง รวม  26  จังหวัด  ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง  ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลงโดยปล่อยพื้นที่ว่าง  และบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่า  นอกจากนี้  พืชเศรษฐกิจที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น  ได้แก่  มันสำปะหลัง  มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 30.910  ล้านตัน  เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  0.888  ล้านตัน  หรือร้อยละ  2.96   และพืชเศรษฐกิจที่มีปริมาณผลผลิตลดลง  ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเหลือง  และกาแฟ

นายชวลิต  กล่าวต่ออีกว่า  ผลการพยากรณ์การผลิตพืชไร่และไม้ยืนต้นที่สำคัญ ปี  2558  ที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น  ได้แก่ สับปะรดโรงงาน  และปาล์มน้ำมัน  สำหรับผลการพยากรณ์การผลิตไม้ผลและพืชผักที่สำคัญ ปี  2558  ที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่   เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  กระเทียม   หอมหัวใหญ่  และมันฝรั่ง  และผลผลิตที่มีปริมาณลดลง  ได้แก่   ลำไย  ลิ้นจี่  ลองกอง  และหอมแดง  ด้านปศุสัตว์ ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตปศุสัตว์ ปี  2558  ที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น  ได้แก่  ไก่เนื้อ  สุกร  โคนม  และผลผลิตที่มีปริมาณลดลง  ได้แก่  โคเนื้อ  และด้านประมง ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมงปี  2558  ที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่  กุ้งขาวแวนนาไม  และกุ้งกุลาดำ   และมีปริมาณผลผลิตที่ลดลง  ได้แก่  ปลานิล  และปลาดุก

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งพัฒนาข้อมูลในเชิงนวัตกรรม  ให้เป็นแนวทางใหม่ในการบริการจัดการข้อมูล  ให้หน่วยงานระดับจังหวัดมีการจัดทำข้อมูลของแต่ละพื้นที่  เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลปริมาณการปลูกที่แท้จริง  และสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ”  นายชวลิต  กล่าว

 

กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองเกษตรสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ 
โทร 02-2810859 แฟกซ์ 02-2822871
[email protected]
www.moac.go.th

www.facebook.com/kasetthai

 

 

ที่มา :    รัฐบาลไทย Royal Thai Goverment

               (http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-40-18/item/88847-88847.html)