ข่าวสาร

CEO View : มองอุตสาหกรรมสับปะรด

มุ ม ม อ ง CEO…


การพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดของไทยให้มีทิศทางที่สอดคล้องกันระหว่างภาครัฐและเอกชน คือการสะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยตรง เป็นสิ่งส้าคัญยิ่งที่จะท้าให้การด้าเนินงานในภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจน สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม จึงท้าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสับปะรด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค โอกาส และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต 

อ่านเพิ่มเติม (ดาวน์โหลดไฟล์) /upload/files/CEO-VIEW-Pineapple-Nov-2014-edit.pdf หรือ

http://fic.nfi.or.th/broadcast/CEO-VIEW-Pineapple-Nov-2014-edit.pdf

 

เรียบเรียงโดย : นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา : ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  
          พฤศจิกายน 2557

          (http://fic.nfi.or.th/broadcast/CEO-VIEW-Pineapple-Nov-2014-edit.pdf)