ข่าวสาร

งดเผาซังข้าวพืชไร่ หมอดินนำมาทำปุ๋ย

กุมภาพันธ์ 5, 2015

 

 

10.jpg

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในการรณรงค์ไถกลบตอซัง ถือเป็นภารกิจที่กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้เกษตรกรงดเผาทำลายตอซังฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวมาโดยตลอด พร้อมแนะนำให้ทำการไถกลบวัสดุเศษพืชในระหว่างการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินก่อนที่จะทำการปลูกพืชต่อไป

อีกทั้งได้แนะนำให้ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ เพื่อช่วยสลายตอซังหรือเศษพืช โดยจะเป็นการเพิ่มชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารพืช และช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาที่ดีในดิน

ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย มีระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ำมาก และจากการสำรวจวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของประเทศไทย พบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณมากกว่า 39.1 ล้านตัน แบ่งเป็นตอซังฟางข้าว 26.9 ล้านตัน ซังข้าวโพด 7.8 ล้านตัน เศษใบอ้อย 2 ล้านตัน วัสดุพืชไร่ชนิดอื่นๆ อีกประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปี การนำส่วนของพืชออกไปจากพื้นที่การเกษตรแต่ละครั้ง จึงเป็นการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นการไถกลบตอซัง ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยตรง ที่สะดวกและง่ายที่สุดซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้ เป็นวิธีพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ที่มา :   หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

           http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=360703