ข่าวสาร

กรมข้าว-ส่งเสริม จับมือพัฒนางาน

กุมภาพันธ์ 5, 2015

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบันการทำนานั้นลำบากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง และปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะเกิดการแข่งขันด้านการส่งออกยิ่งขึ้นและในการผลิตข้าวในปัจจุบันชาวนามักประสบปัญหาการระบาดของศัตรูข้าว ส่งผลเสียหายต่อผลผลิตและรายได้เป็นอย่างมาก

ดังนั้น การสร้างระบบเตือนภัย การระบาดของศัตรูข้าวจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการระบาดของศัตรูข้าว ซึ่งกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ ในการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวนาและพัฒนาชาวนาอาสาให้ทำหน้าที่สำรวจวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูข้าว พร้อมทั้งแจ้งเตือนภัยศัตรูข้าวภายในชุมชน ทำให้สามารถป้องกันการระบาด ได้รวดเร็วอย่างและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะบูรณาการการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือเครือข่ายติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวระหว่างกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านอารักขาข้าวอีกด้วย"

 

 

 

ที่มา :    หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

            (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=360697)