ข่าวสาร

ผู้ปลูกข้าว-สันกำแพง-รับเงินแล้ว

 กุมภาพันธ์ 9, 2015

 

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอสันกำแพงรับเงินไปแล้ว 28,416,000 บาท ยังโอนเงินไม่ได้ 15 ราย เป็นเงิน 102,000 บาท โดยมีสาเหตุคือ ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรฯ ไม่ตรงกับข้อมูลของธนาคารฯ

นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557 จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน โดยข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2558 มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน 3,637 ครัวเรือน

มีพื้นที่ปลูก 39,764.75 ไร่ (ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครอบครัว มีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่า 1 ตำบล) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันกำแพง, สาขาบ่อสร้าง และสาขาแม่ออน มีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3,638 ราย ธนาคารฯ ได้จัดทำหนังสือแสดงความจำนงและโอนเงินแล้ว 3,241 ราย เป็นเงิน 28,416,000 บาท ยังโอนเงินไม่ได้ 15 ราย เป็นเงิน 102,000 บาท โดยมีสาเหตุคือ ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรฯ ไม่ตรงกับข้อมูลของธนาคารฯ จำนวน 12 ราย (ธกส.สันกำแพง 6 ราย, ธกส.บ่อสร้าง 6 ราย),เกษตรกรเสียชีวิต 2 รายและแปลงปลูกอยู่ต่างจังหวัด 1 ราย ธนาคารฯ ได้รวบรวมเอกสารของเกษตรกรแจ้งส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงข้อมูลและอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการของส่วนกลาง ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารฯ สาขาแม่ออน ได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชกระเทียม,หอมแดง,หอมหัวใหญ่และมันสำปะหลัง ปี 57และ58 เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง และมันสำปะหลัง ซึ่งมักประสบปัญหาด้านปริมาณผลผลิต และด้านราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชดังกล่าวเดือดร้อน และเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือตลอดมา และขอให้อำเภอดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าว

 

 

 

ที่มา :     หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

            (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=361186)