ข่าวสาร

ความต้องการธาตุอาหารของสับปะรด

 04 กุมภาพันธ์ 2558

 

สับปะรดมีความต้องการธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม โดในแต่ละฤดูกาลผลิต สับปะรดต้องการ ไนโตรเจน 6-9 กรัม N ต่อต้นน ฟอสฟอรัส 2-4 กรัม P2O5 ต่อต้น และ โพแทสเซียม 8-15 กรัม K2O ต่อต้น การปลูกสับปะรดในจำนวน 6,160 ต้นต่อไร่ จะให้ผลผลิตเฉลี่ย 8.8 ตันต่อไร่ และมีปริมาณความต้องการคธาตุอาหาร ดังนี้

 

ความต้องการธาตุอาหารของสับปะรด : 

1. ไนโตรเจน(N) พืชดูดไปใช้ 32.80 กก./ไร่ อยู่ในผลผลิต 6.88 กก./ไร่

2. ฟอสฟอรัส (P) พืชดูดไปใช้ .28 กก./ไร่ อยู่ในผลผลิต 2.64กก./ไร่

3. โพแทสเซียม (K2O) พืชดูดไปใช้ 62.88 กก./ไร่ อยู่ในผลผลิต20.96 กก./ไร่

4. แคลเซียม (CaO) พืชดูดไปใช้ 19.36 กก./ไร่ อยู่ในผลผลิต 2.72 กก./ไร่

5. แมกนีเซียม (MgO) พืชดูดไปใช้ 6.72 กก./ไร่ อยู่ในผลผลิต 1.6 กก./ไร่

สับปะรดเป็นพืชที่ต้องการธาตุไนโตรเจน และ โพแทสเซียมในปริมาณที่ค่อข้างสูง ถ้าขาดไนโตรเจนจะเริ่มแสดงอาการที่ใบอ่อน จะมีสีเขียวจางๆ แต่ใบแก่ยังคงมีสีเขียวเข้ม ต่อมาใบที่งอกใหม่จะมีขอบสีแดง **และถ้าใบอ่อนมีสีเหลืองซีด ต้องให้ปุ๋ยทันที มิฉะนั้นจะทำให้ผลผลิตลดลงมาก โดยจะไม่เกิดหน่อและตะเกียง 

ถ้าขาดโพแทสเซียม ปลายใบจะไหม้ จะมีจุดไหม้ที่ใบแก่ ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และเหี่ยวแห้งไป ผลจะขนาดเล็กสุกช้า และมีปริมาณกรดในเนื้อสับปะรดน้อยมาก

สำหรับความต้องการธาตุฟอสฟอรัสในสับปะรด จะน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับะาตุอาหารหลักทั้งสองชนิด แต้ถ้าดินขาดธาตุฟอสฟอรัสแล้ว จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง หน่อและตะกียงจะมีจำนวนลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ธาตุเหล็กมีความสำคัญเช่นกัน สับปะรดที่มีอาการขาดธาตุเหล็ก เริ่มจาใบอ่อนมีสีซีดคล้ายขาดไนโตรเจน และมีรอยแต้มสีแดงขึ้นทั่วใบ มีสีน้ำตาลขึ้นที่ปลายราก และไม่มีรากแขนงให้เห็น ผลจะแก่เร็วขึ้ แต่มีปริมาณกรดในเนื้อสับปะรดต่ำ ในดินที่มีแมงกานีสสูงหรือพดินที่มีระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า 5.8 จะพบอาการขาดธาตุเหล็กอยู่เสมอ

ในสภาพดินทรายซึ่งมีอินทรีย์วัตถุต่ำ จะพบอาการขาดธาตุทองแดง และสังกะสีโดยปรากฎอาการที่ยอดของใบอ่อนและจะบิดเบี้ยว ใบจะแคบและมีสีเหลืองอ่อนความทนทานของผลต่อแสงแดดจะลดลง ทำให้ผิวเหลือกไหม้เกรียมมีลักษณะเป็นหย่อมๆ

-------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา : 
เกตุอร ทองเครือ."การปลูกสับปะรด ระบบเกษตรอินทรีย์".กรุงเทพมหานคร:กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ม.ป.ป.

รักบ้านเกิด (http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=8445&s=tblplant&g=)