ข่าวสาร

ลำพูนหนุนชาวสวนปลูก ลำไยนอกฤดูชี้ราคางาม

กุมภาพันธ์ 12, 2015

 

b.2

 

ลําไยนอกฤดูราคาดีขณะนี้กิโลกรัมละ 60 – 70 บาท ผวจ.ลําพูน นําปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมสวนลําไยนอกฤดูปลูก 10 ไร่จําหน่ายได้ 550,000 บาท มุ่งส่งเสริมให?เกษตรกรปลูกลําไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมกับผู้แทนเกษตรกร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอลี้ และอำเภอแม่ทา เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของเกษตรกรในการเพาะปลูกลำไยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเตรียมการส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดลำพูน ในพื้นที่ อ.ลี้ และ อ.แม่ทา ที่มีความพร้อมหันมาเพาะปลูกลำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผลผลิตลำไยมีความเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ห้องประชุม เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมร่วมกับ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอลี้ และ อำเภอแม่ทา เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดู ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่ลำไยนอกฤดูให้ผลผลิต ลำไยสด สามารถจำหน่ายได้ราคาดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 – 70 บาท ในการผลิตลำไยให้ออกผลนอกฤดูจำเป็นจะต้อง มีปริมาณน้ำ ที่เพียงพอ นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังขาดความรู้ทางวิชาการที่จะทำให้ได้ผลผลิต นอกฤดูอย่างมีคุณภาพ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่านโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความพร้อมหันมาเพาะปลูกลำไยนอกฤดูมากขึ้น เพื่อให้ปริมาณผลผลิตลำไย มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้ราคาลำไยมีราคากิโลกรัมละ 60 – 70 บาท ทำให้เกษตรกรที่จำหน่ายลำไยในช่วงนี้รายได้ดี โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ จังหวัดลำพูนจะร่วมกัน ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร และมีแผนขยาย การเพาะปลูกลำไยนอกฤดู ในปีหน้าในเขต อำเภอลี้ และอำเภอแม่ทา รวม 5,000 ไร่

ทางด้าน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าการส่งเสริมการเพาะปลูกลำไยนอกฤดูเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัด ซึ่งผลผลิตลำไยนอกฤดู และลำไยในฤดูจะต้องมีคุณภาพเหมือนกันทุกผล เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในลำไยของจังหวัดลำพูน และเกษตรกรผู้ผลิตจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่ง จังหวัดลำพูน จะจัดงานแอ่วเมืองเหนือแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข ที่ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ลำไยนอกฤดูและ ผลผลิต ทางการเกษตรอื่นๆ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ โอทอป ของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ไปเยี่ยมชมสวนของนางลำดวน อุ่นปวง หมู่ 9 ตำบลป่าไผ่ ซึ่งปลูกลำไยนอกฤดู จำนวน 10 ไร่ มีลำไย 110 ต้น ขณะนี้ลำไยให้ผลแล้วสามารถจำหน่ายลำไย ได้เป็นเงิน 550,000 บาท

 

 

ที่มา :       เชียงใหม่นิวส์ 
              (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=362426)