ข่าวสาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดภายในโรงสีข้าวพระราชทานฯ จังหวัดน่าน

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดภายในโรงสีข้าวพระราชทานฯ จังหวัดน่าน

 

AA1 8

 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดภายในโรงสีข้าวพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยเดื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  และนางใจทิพย์  อุไรชื่น นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษกราบบังคมทูลรายงานการทำงานของเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก สำหรับฆ่ามอดข้าว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

 

ที่มา :      กรมวิชาการเกษตร

               (http://www.doa.go.th/th/)