ข่าวสาร

กรมข้าวเปิดบ้านส่งความสุขปีใหม่ ระดมข้าวคุณภาพจัดกิจกรรม -ออกร้านทั่วปท

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

 

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้จัดกิจกรรม “เปิดกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ” เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชน โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางจัดกิจกรรมที่บริเวณกรมการข้าวระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม และส่วนภูมิภาคจัดที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 51 แห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับในส่วนกลาง มีกิจกรรมสำคัญ อาทิ กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและผลิตภัณฑ์ข้าว หรือต้นแบบศาลาข้าวไทย โดยใช้ศาลาข้าวไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าข้าว ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและศูนย์บริโภคข้าว พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านกิจกรรมโชว์ ชิม ช็อป และ “ศาลาข้าวไทย” แห่งนี้จะยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้บริโภค ที่ต้องการสินค้าข้าวคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากข้าว

 

นอกจากนี้ มีกิจกรรมการผลิตข้าวคุณภาพ โดยแสดงนิทรรศการกระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (GAP/GMP) การผลิตข้าวคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน ตั้งแต่แหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เชื่อถือได้ การผลิตข้าว การวิจัยและพัฒนา การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กระบวนการสีข้าว บรรจุภัณฑ์ จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในการบริโภคสินค้า ข้าวที่ได้มาตรฐาน เช่น ข้าว GAP ข้าว Q ข้าวอินทรีย์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความมั่นใจที่จะเลือกซื้อข้าวและ ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐานที่ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เป็นการส่งเสริมการผลิต และการจำหน่ายสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ

 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการข้าวยังมีผลงานอีกมากมายที่นำมาร่วมแสดงผ่านนิทรรศการภายในงานนี้ อาทิ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการศูนย์ข้าวชุมชน นิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว นิทรรศการด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การจำลองรูปแบบโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน นิทรรศการความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าวที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 เป็นต้น

 

ส่วนการจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาคที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการแสดงสาธิตเครื่องมือ อุปกรณ์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว การชมกิจกรรมแปลงนาข้าว การชมแปลงนาสาธิต หรือการปฏิบัติในแปลงนา จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจมาร่วมงานดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/local/136841)