ข่าวสาร

คาดปี58 ภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2-3 สาขาพืชแนวโน้มมากสุด ห่วงภัยแล้ง

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12:00:26 น.


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. จัดสัมมนาทางวิชาการถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 และแนวโน้มในปี 2558 โดยนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาขาที่ขยายตัวได้แก่ สาขาพืช ปศุสัตว์และป่าไม้ ขณะที่สิค้าประมงและการบริการทางการเกษตรหดตัวลง โดยปัจจัยที่สนับสนุนภาคการเกษตรได้แก่ สภาพอากาศที่เอื้อให้พืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์น้ำมันและผลไม้ต่างๆ เติบโตดี ส่วนภาคปศุสัตว์ มีการพัฒนาระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและการคบวคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งออกสินค้าเกษตรมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่ม ฟื้นตัวและค่าเงินบาทที่ค่อข้างมีเสถียรภาพ

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจ การเกษตรในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2 ถึง 3 โดยสาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ สาขาพืช จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในปีนี้ หลังจากที่หดตัวต่อเนื่องมา 2ปี โดยคาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 ส่วนสาขาบริการทางการเกษตร จะหดตัวร้อยละ 2 ถึง 3

โดยผลผลิตพืชสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้านาปี มันสำปะหลัง สัปปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามการผลิตทางการเกษตรในปี 2558 ยังมีความเสี่ยงอย่างมากจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปลายปี 2557 ที่ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด

 

ที่มา: มติชนออนไลน์ (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419483439)