ข่าวสาร

จัดสรรทุนปลอดดอกเบี้ย พัฒนากลุ่มเกษตรกร 500 ล้านบาท

วันศุกร์ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 05:32 น.

 

นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นเงินกู้ยืม ปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

โดยกลุ่ม เกษตรกรที่ขอกู้ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานมีวัตถุประสงค์ในการกู้ ยืมเพื่อไปส่งเสริมการผลิตหรือพัฒนาธุรกิจทุกด้าน ได้แก่ ผลิตข้าว พืชต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิต เพื่อสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงและดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง

 

โดยกรมฯ มีเป้าหมายพิจารณาจัดสรรให้กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนปีละ 1,400 กลุ่ม สัญญากู้ยืมปีต่อปี เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้รับการจัดสรรเงินกู้ส่งคืนเงินยืมครบถ้วนโดยไม่มีการ ผิดนัดชำระหนี้จะสามารถขอกู้ยืมใหม่ได้ถึง 3 รอบ ในปี 2557 ได้อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรแล้วจำนวน 1,456 กลุ่ม ใน 69 จังหวัด และโอนเงินให้จังหวัดเพื่อเบิกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรแล้ว สำหรับในปี 2558–2559 กรมฯ ได้จัดสรรเงินกู้ยืมตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรปีละ 500 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อส่งเสริมการผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก หรือต้องการได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจทุกด้านเพื่อให้กลุ่ม มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองให้แจ้งความประสงค์ไปที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดที่สังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สำหรับโครงการนี้มีระยะเวลา ดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554–2559 วงเงิน 500 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ซึ่งกรมฯ ต้องส่งเงินพร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดโครงการคือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในการดำเนินการ 2 ปีที่ผ่านมากรมฯ สามารถจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นทุนหมุนเวียนให้กลุ่มเกษตรกรกู้ไปดำเนินธุรกิจ จำนวน 5,091 กลุ่ม เป็นเงิน 1,421 ล้านบาท เฉลี่ยได้รับจัดสรรกลุ่มละ 279,120 บาท และมีกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระประมาณ 1.11% ของเงินทุน 500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามเร่งรัดชำระหนี้ต่อไป.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th)