ข่าวสาร

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันพุธ 7 มกราคม 2558 เวลา 04:00 น.

 

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นจุดดูงานด้านการลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ

 

โดยได้คัดเลือกจากพื้นที่นำร่องที่มีการส่ง เสริมการเกษตรตามรูปแบบพื้นที่ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ คน สินค้า และข้อมูลศักยภาพการผลิต และกำหนดประเด็นส่งเสริมเน้นหนักหรือประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ในพื้นที่ จากนั้นจึงคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ฯ จะประกอบด้วย 1) เกษตรกรต้นแบบ 2) แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 3) หลักสูตรการเรียนรู้ และ 4) ฐานการเรียนรู้

 

อนึ่ง ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการทบทวนจุดที่ดำเนินการศูนย์ เรียนรู้ฯ ในปี 2557 ให้เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 882 ศูนย์ จัดกระบวนการเรียนรู้แล้ว จำนวน 882 ศูนย์ เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯ จำนวน 165,885 ราย มีการสำรวจสถานภาพการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ใน 882 อำเภอ 77 จังหวัด จัดทำแนวทางการขยายผลศูนย์เรียนรู้ฯ สู่การจัดทำแปลงใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ด้านพืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

โดยได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงาน 200 จุด พร้อมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจุดดำเนินการ ประกอบด้วย ข้าว 134 จุด มันสำปะหลัง 21 จุด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 จุด และผลไม้ ประกอบด้วยทุเรียน ลำไย เงาะ มะม่วง และมังคุด 35 จุด นอกจากนี้ ในปี 2558 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณ ค่าอีกด้วย.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)