ข่าวสาร

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ : สับปะรด (ประจำวันที่ 5 - 11 ม.ค. 2558)

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2558 14:54:23 น.

 

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 5 - 11 ม.ค. 2558--​

ผลผลิต ลดลง

ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมกราคม 2558 ประมาณ 0.176 ล้านตัน หรือร้อยละ 8.98 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.970 ล้านตัน ลดลงจาก 0.178 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.12 แต่เพิ่มขึ้นจาก 0.166 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.02

 

การส่งออก ลดลง

ปี 2557 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ ปริมาณรวม 1.779 ล้านตันสด ลดลงจากปริมาณ 1.880 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2556  หรือลดลงร้อยละ 5.37

 

ราคา ลดลง

เนื่องจากโรงงานแปรรูปสับปะรดหยุดทำการผลิตในช่วงปีใหม่ ทำให้มีผลผลิตสับปะรดรอขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้

- สับปะรดโรงงาน กิโลกรัมละ 8.14 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.12 แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.88 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 38.44

- สับปะรดบริโภค กิโลกรัมละ 10.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 11.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.68 แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.51 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 46.21

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_web/ewt_news.php?nid=19074&filename=index)