ข่าวสาร

กระทรวงเกษตรฯ รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา

แหล่งที่มา :  สำนักข่าว

วันที่ข่าว    :  6 มกราคม 2558


กระทรวงเกษตรฯ รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา หวังลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้น พร้อมจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นทุนปุ๋ยทั้งหมด

 

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยให้เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น และลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงแล้ว ยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นี้หมายรวมถึง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 250,000 ตัน โดยให้เกษตรตำบล 1 คน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 50 ตัน

 

นายปีติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใน 77 จังหวัด รวม 239,607 ตัน คิดเป็น 95.84 ประกอบด้วย ปุ๋ยหมัก 97,705 ตัน ไถกลบตอซังข้าว 55,420 ตัน (110,840 ไร่) ไถกลบตอซังข้าวโพด 15,824 ตัน (19,779 ไร่) ไถกลบตอซังสับปะรด 1,302 ตัน (1,627 ไร่) ไถกลบตอซังอ้อย 429 ตัน (214 ไร่) น้ำหมักชีวภาพ 28,803 ตัน และปุ๋ยพืชสด 40,124 ตัน (22,291 ไร่) รวมทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอ (ใน 77 จังหวัด) ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักไว้ด้านหน้าสำนักงานฯ เพื่อเป็นการสื่อสารและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรทราบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา

 

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมชลประทาน สถานีควบคุมไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาล และหน่วยงานทหาร ในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต จึงได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด ทั้งนี้ ได้รวมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในปี 2557 จำนวน 94 ศูนย์ ในพืชหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล มันสำปะหลัง และผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นทุนปุ๋ยทั้งหมด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมความรู้เรื่องดินปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การจัดทำสื่อความรู้ด้านดินและปุ๋ย

 

อนึ่ง สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ และจัดฝึกอบรมความรู้เรื่องดินปุ๋ย ในเดือนธันวาคม 2557 แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ทีมปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน และและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลอีกด้วย

 

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNEVN5801060010006)