ข่าวสาร

ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ฤดูการผลิต 2558/59

ข่าวเกษตร

 

เมื่อไม่นานมานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชุมเพื่อหารือถึงระบบส่งเสริมการเกษตรและโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว เพื่อบริหารอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ โดยลดปริมาณข้าวคุณภาพต่ำ เพิ่มข้าวคุณภาพดี และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

ด้วยหวังจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตข้าวที่ผ่านมาเกินความต้องการของตลาดอยู่ประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี หรือ 3.3 ล้านตันข้าวสาร นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจำนวน 11.2 ล้านไร่ ทำให้ขาดประสิทธิภาพด้านการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้นำเสนอโครงการนี้ต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พิจารณาปรับปรุงโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยให้มีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นความต้องการของตลาดและการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงการฯ ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการปรับปรุงโครงการฯ นั้นจะมีการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว โดยการจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ทั้งนี้ จะดำเนินการระบบการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ที่มีผู้จัดการโครงการประจำแต่ละแปลง เนื้อที่ 5,000 ไร่/แปลง และให้มีการเชื่อมโยงด้านการตลาดกับสหกรณ์การเกษตร หรือโรงสี และผู้ประกอบการในพื้นที่ 

 

รวมถึงโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยเน้นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองก่อน และโครงการส่งเสริมการ ผลิตข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว โดยการจัดทำโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต รายละไม่เกิน 5 ไร่ โดยปีแรก สนับสนุนไร่ละ 5,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ไร่ละ 4,000 บาท/ไร่

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสินเชื่อสำรอง จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท/ราย เพื่อบริหารจัดการระบบน้ำ และโครงการปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับอ้อยและอยู่ห่างจากโรงงานไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน ไม่เกิน 200,000 บาท/ราย เพื่อบริหารจัดการระบบน้ำ ซึ่งการจัดทำโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวดังกล่าว จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณา อีกครั้งก่อนนำเสนอ ครม. เพื่อให้ ทันในรอบปีการเพาะปลูก ปี 2558/59 ต่อไป

 

พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความสำคัญไปที่เกษตรกรรมทางเลือกด้วย เนื่องจากจะเป็น การปรับเปลี่ยนโครง สร้างอย่างถาวร และเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยมีการปรับปรุงพื้นที่และการขุดบ่อน้ำ ซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องการบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกอีกด้วย

 

วันพุธ 14 มกราคม 2558
ที่มา :  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
           (
http://www.arda.or.th/addrss-detail.php?id=820​)

           (http://dailynews.co.th/)