ข่าวสาร

จ.ลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในผลิตผลการเกษตรทุกชนิด

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในผลิตผลการเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะลำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด

 

วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 10 ประเด็นในด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ลดต้นทุน การกระจายสินค้าทางการเกษตรและติดตามภาวะราคาสินค้าที่สำคัญของจังหวัด ประกอบกับมติที่ประชุมคณะติดตามผลการดำเนินงานตามโนบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ประชุมติดตามภาวการณ์ผลิต การตลาดพืชผลการเกษตรจังหวัด และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาพืชเกษตรอันอาจจะเกิดขึ้น โดยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้รายงานสถานการณ์การผลิตพืชเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ฤดูการผลิต 2558/59 ได้แก่ ลำไย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม หอมแดง มันสำปะหลัง ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และผู้แทนสำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์การตลาดพืชเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและแนวโน้มด้านการตลาดฤดูการผลิต 2558/59 การสรุปมาตรการช่วยเหลือชาวนาตามโครงการคืนความสุข คืนรอยยิ้มให้ชาวนาไทย และแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องลำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูนซึ่งในปีการผลิตที่ผ่านมามีราคาตกต่ำนั้น ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้สรุปปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ดังนี้

1. ปัญหาระดับราคาลำไยในฤดูในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาอยู่ในระดับต่ำซึ่งสาเหตุเกิดจากผลผลิตลำไยในฤดูกระจุกตัวเกินความต้องการของตลาด ได้เสนอแนวทางแก้ไขคือส่งเสริมให้มีการผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

2. ปัญหาเกษตรกรไม่นิยมการเก็บลำไยและนำออกขายในรูปของลำไยสดช่อแต่จะเก็บเป็นลำไยร่วง เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการอบเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ทำให้ลำไยรูดร่วงที่เข้าสู่โรงงานอบแห้งมากเกินกำลังการผลิต จนต้องชะลอการดำเนินการหรือหยุดเป็นระยะ ๆ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดแคลนแรงงานในการเก็บผลผลิต จึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวเป็นรูดร่วงและนำเข้าสู่กระบวนการอบแห้งก่อนจะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าจ้างแรงงานเก็บผลผลิตแบบสดช่อสูงกว่าการเก็บแบบรูดร่วง เนื่องจากต้องมีความชำนาญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาจำหน่ายแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า โดยแนวทางแก้ไขควรจัดหาตลาดลำไยสดคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จัดทำข้อตกลงกับโรงงานที่ใช้ลำไยเป็นวัตถุดิบ เช่น โรงงานแปรรูป ควรกระจายผลผลิตลำไยสดช่อโดยศูนย์ MOI กระทรวงมหาดไทย การค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์ นอกจากนั้นควรจัดหาตลาดต่างประเทศใหม่ เช่น อินเดีย เป็นต้น

3. ปัญหาตลาดลำไยอบแห้งทั้งเปลือกมีลักษณะเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยราย โดยราคารับซื้อลำไยสดร่วงถูกกำหนดจากผู้ประกอบการจีนรายใหญ่ สาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการจีนรายใหญ่เข้ามาตั้งจุดรับซื้อสดร่วงแปรรูปและส่งออกจึงเป็นผู้นำราคา ส่วนแนวทางแก้ไขควรจัดหาตลาดลำไยอบแห้งทั้งเปลือกใหม่เพิ่ม เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น

4. ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยไม่สามารถต่อรองด้านราคากับผู้ประกอบการได้ สาเหตุเกิดจากเกษตรกรขาดการรวมกลุ่มองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้มีการรวมกลุ่มในการผลิตและรวบรวมผลผลิตที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

สำหรับข้อมูลประมาณการผลผลิตลำไย ปี 2558 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดลำพูนมีพื้นที่ปลูก 271,207 ไร่ เป็นพื้นที่ที่สามารถให้ผลผลิตได้ 207,747 ไร่ คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด 219,245 ตัน หรือประมาณ 810 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกในภาพรวมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา ตาก น่าน ลำปาง และแพร่ จำนวน 858,410 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ให้ผล 833,237 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 650,129 ตัน หรือเฉลี่ย 780 กิโลกรัมต่อไร่

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้สื่อข่าว : ราตรี จักร์แก้ว
Rewriter : จิรภิญา สมลังกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th (http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNEVN5801060010012)