ข่าวสาร

ยางพาราและสับปะรด

วันพุธ 17 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

 

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรของยางพารา และสับปะรด ซึ่งจะมีผลผลิตออกมากในช่วงไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.57) ซึ่งพบว่า ยางพารา การผลิตปี 2557 คาดการณ์จะมีผลผลิต 4.58 ล้านตัน เนื่องจากเนื้อที่กรีดยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง ประกอบกับมีเนื้อที่เปิดกรีดหน้ายางใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.44 ล้านตัน หรือร้อยละ 31.51 ของผลผลิตทั้งหมด สำหรับด้านราคาในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาเอฟโอบี และราคาตลาดล่วงหน้าจะลดลง เพราะมีผลผลิตทั้งของไทยและของประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่น ๆ ออกสู่ตลาดมาก ส่วนด้านการส่งออก คาดว่าปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก แต่มูลค่าคาดว่าจะลดลงตามราคาตลาดโลก


สับปะรด ปี 2557 คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.512 ล้านไร่ ผลผลิต 1.94 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3,795 กิโลกรัม ซึ่งเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.96 เนื่องจากเนื้อที่ปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพาราลดลง ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น มันสำปะหลัง ซึ่งในไตรมาสที่ 4 คาดว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.54 ล้านตัน หรือร้อยละ 27.60 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2557 ประมาณ 0.37 ล้านตัน หรือร้อยละ 18.85 ของผลผลิตทั้งหมด.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)