ข่าวสาร

เดินหน้าสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน

วันพฤหัสบดี 26 มิถุนายน 2557 เวลา 00:00 น.

นายอนันต์  ลิลา  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละประมาณ 23,000 - 25,000 ล้านบาท โดยผลผลิตสับปะรดร้อยละ 80–85 ของผลผลิตทั้งหมดนั้นป้อนโรงงานแปรรูปสับปะรด และร้อยละ 15–20 ของผลผลิตทั้งหมด ใช้บริโภคในรูปผลสด และส่งออก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้มีความผันผวนมาโดยตลอด ซึ่งการผันผวนของราคาสับปะรด นอกจากจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรแล้ว ยังส่งผลให้โรงงานแปรรูปสับปะรดไม่สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต และกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อการส่งออกไปตลาดโลกที่มีการแข่งขันมาก ขึ้นได้ เนื่องจากในการผลิตสับปะรดกระป๋องใช้วัตถุดิบที่เป็นสับปะรดในสัดส่วนร้อยละ 40–50 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

จากเหตุผลดังกล่าวคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสับปะรดปี 2558–2562 จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด โดยปรับความสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดและผลผลิต  ให้สอดคล้องกันรวมทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรดจัดทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน  โดยตระหนักถึงความจำเป็นในการผลักดันให้มีการจัดทำสัญญา    ข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรด ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านผลผลิต และราคาสับปะรดมีเสถียรภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและอุตสาหกรรมสับปะรดให้ มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ ภาครัฐจะมุ่งดูแลเกษตรกรที่จัดทำสัญญาฯ ในเรื่องสนับสนุนการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่เกษตรกร การให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดภัยธรรมชาติเป็นลำดับแรก เป็นต้นและภาครัฐจะดูแลภาคอุตสาหกรรมในเรื่องการอำนวยความสะดวก เช่น การจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมสับปะรด การเสริมสภาพคล่องด้านการเงินแก่โรงงานแปรรูปสับปะรด และการให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่โรงงานแปรรูปในการจัดหาเครื่องจักรกล เป็นต้น.

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)