ข่าวสาร

ให้สหกรณ์นำเข้าหอมหัวใหญ่

วันศุกร์ 26 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

 

                นายชลติ ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดสินค้ากระเทียม หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธ์หุ อมหัวใหญ่ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO)เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560

               โดยการเปิดตลาดสินค้ากระเทียมนั้น ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน WTO ทั้งปริมาณในโควตาอัตราภาษีในโควตาและอัตราภาษีนอกโควตา มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำเข้าส่วนหอมหัวใหญ่ เป็นการนำเข้าชนิดผงและหั่นแห้งเนืองจากประเทศไทยยังไม่มีความสามารถในการ ผลิตหอมหัวใหญ่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะได้ จึงต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ แต่เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตของประเทศไทยจึงมีการปรับปริมาณในโควตาตาม ข้อผูกพันWTO จาก 365 ตัน เป็น 764 ตัน และคงอัตราภาษีในโควตา 27% และภาษีนอกโควตา 142%ตามเดิม โดยมอบหมายใหชุมนุมสหกรณผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้บริหารการนำเข้าโดยจัดสรรให้นิติบุคคลเป็นผู้นำเข้า

                  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ โดยให้คงปริมาณในโควตา 3.18ตัน ตามเดิม ภาษีในโควตา 0% และภาษีนอกโควตา 218% มอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียว

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)