ข่าวสาร

ไทยสกัดกระเทียมนอกทะลักเข้า

วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

 

               นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเรื่องราคาผลผลิตกระเทียมในจังหวัด ให้มีราคาดีขึ้น หลังจากมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้จังหวัดช่วยเหลือ เมื่อเร็วๆนี้ หลังได้รับผลกระทบจากการนำเข้าผลผลิตกระเทียม จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่าในพื้นที่

               สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือ มีดังนี้ การแจ้งกรมศุลกากรให้เข้มงวดในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียมตามด่านชายแดน การประสานกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางกำหนดมาตรการในการชะลอการนำเข้ากระเทียม จนถึงเดือนสิงหาคม 2557 และการนำผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ ไปขายตรงให้กับผู้บริโภค เช่น ผู้ผลิตน้ำพริกรายใหญ่ๆ ในภาคกลาง เป็นต้น

                นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศ บังคับใช้ 28 ม.ค. 2557 ให้กระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งการขนย้ายตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บและทำบัญชีคุมสินค้าที่นำเข้า

                ทั้งนี้ในปี 2557 เชียงใหม่มีแหล่งผลิตกระเทียมที่สำคัญ ได้แก่ อ.เวียงแหง เชียงดาว ฝาง แม่อาย ไชยปราการ แม่แตง สะเมิง ส่วนอำเภออื่นๆ มีการปลูกกระจายอยู่ทั่วไป ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกทั้งหมด 4,258 ราย พื้นที่รวม 29,526 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,483 กิโลกรัม / ไร่ ผลผลิตรวม 111,289 ตัน ขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวกระเทียมครบทั้งหมดทุกพื้นที่แล้ว

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/business/105419)