ข่าวสาร

สศข.2เคาะข้อมูลเอกภาพ พืช 7 ชนิด 17 จว.ภาคเหนือ

วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

 

               นายชวพฤฒ อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก (สศข.2) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงปัญหาข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตรที่มีการจัดทำหลากหลายตามวัตถุ ประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างหรือซ้ำซ้อนกัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับ จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ ส่วนในระดับภูมิภาค ให้มีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชระดับภูมิภาคครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ สำหรับทำหน้าที่จัดทำและกำหนดแผนการรายงานข้อมูลด้านพืชในระดับพื้นที่ และรายงานผลข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการฯ

                โดยช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สศข.2 ได้จัดประชุมคณะทำงานฯในส่วนของภาคเหนือรวม 17 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก ตาก สุโขทัย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันลงมติข้อมูลการเกษตรด้านพืชให้เป็นข้อมูลเอกภาพทั้งในระดับ อำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคที่มีความถูกต้องทั้งข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ รวมทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี 2556/57  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา ปี 2556 และ กระเทียม  หอมแดง  หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ปี 2557 

                ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ สศข.2 โทร. 0-5532-2650 และ 0-5532-2658 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/local/106294)