ข่าวสาร

กรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดงานประชุมวิชาการเรื่องดินเฉลิมฉลองปีดินสากล

วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

 

กรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดงานประชุมวิชาการเรื่องดิน

เฉลิมฉลองปีดินสากล

 

 

            จากการที่สหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล เนื่องจากดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งนับวันจะเสื่อมโทรมลงทุกที ประกอบกับมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรดินที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด อาจทำให้เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ หากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

            นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ถือเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องดิน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีดินสากล โดยจะมีหลายกิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมหนึ่งที่ทางกรมกำลังจะดำเนินการก็คือ การประชุมวิชาการในเรื่องดิน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมในการนำเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงกระทรวงอื่นๆที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยจะมีการจัดการประชุมวิชาการใน 6 สาขา ได้แก่ สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาปรับปรุงบำรุงดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสำรวจวิเคราะห์วางแผนการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และสาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล นอกจากนี้ ยังจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชยแต่ละสาขาอีกด้วย

             การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ นอกจากต้องการให้นักวิชาการและนักวิจัย ได้นำผลงานที่ได้ดำเนินการมานำเสนอ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการท่านอื่นๆ ทราบถึงความก้าวหน้าแล้ว ยังมีการเสวนาทางด้านวิชาการในเรื่องดินและน้ำ และมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัญหาหลักๆคือเรื่องดินเค็ม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้มีการศึกษาวิจัยและฟื้นฟูดินเค็มให้สามารถกลับมาใช้ ประโยชน์ได้ และโครงการนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินก็ได้รับรางวัลในการส่งเข้าประกวดการบริการ ภาครัฐ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้เห็นถึงความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่ กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ อันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ผู้ร่วมประชุมจะได้ศึกษาและได้รับทราบในแนวทางการ ดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน

              ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษกว่าแต่ละปีที่ผ่านมา เนื่องจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการกำหนดให้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งสอดรับกับโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ นั่นคือ โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนผู้ใช้น้ำบาดาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็มให้เป็นรูปธรรม โดยอยู่ที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 10 ชุมชน และที่ จ.ขอนแก่น จำนวน 5 ชุมชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดให้มีการประกวดและให้รางวัล เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่อื่นที่มีปัญหาดินเค็มเช่นเดียวกัน อีกทั้งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทางกรม จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อโครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” นายสมโสถติ์ กล่าว

             อย่างไรก็ตาม อยากจะเชิญชวนนักวิชาการให้ส่งผลงานเข้ามานำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและการวิจัยของประเทศไทย เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในงานของตนเอง ตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้ในที่สุด

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/local/140186)