เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

          จากความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ Thailand Food Valley เพื่อร่วมกันบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยผลักดันให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานอาหารในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึงการบริโภค ผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนวัตกรรมอาหารภาคเหนือตอนบน 1 จากการผลักดันดังกล่าว ก่อให้เกิด “โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึก เพื่อวางแผนการผลิตและการจัดทำ Zoning  ที่เหมาะสม โครงการอุทยานอาหารภาคเหนือ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1” เป็นโครงการที่ผลักดันให้เกิดระบบการทำงานแบบบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ และภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด และถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนใหม่ๆ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ง่าย นอกจากนี้ โครงการฯ ยังส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าและนวัตกรรม ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ และยังมองถึงกลไกการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อน เพื่อความยั่งยืนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างครบวงจร โครงการฯนี้ ดำเนินงาน โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์โครงการฯ

 

1.) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึก วางแผนการผลิตและจัดทำ Zoning ที่เหมาะสมโครงการอุทยานอาหารภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

2.) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายหลักๆ ดังนี้

1.) เกษตรกรและผู้ประกอบการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

2.) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ส่งเสริม และสนับสนุน โซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

                3.) องค์กรภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สหกรณ์ ฯลฯ และหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน