NTFV’s Innovation Campaign

โครงการ “NTFV’s Innovation Campaign” เป็นมาตรการในระยะเร่งด่วนที่ต้องการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นและมีศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหาร และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว
หลักเกณฑ์การอุดหนุน
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) ใน รูปแบบกลไกของ “เงินอุดหนุน” ในโครงการนวัตกรรมด้านอาหาร ซึ่งครอบคลุมสินค้า หรือบริการ หรือกระบวนการด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และมีความเป็นไปได้ทาง วิชาการและธุรกิจ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่น อาหารอินทรีย์ อาหารทางการแพทย์ อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทาง นวัตกรรม เป็นต้น
วงเงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมด้านอาหาร
สูงสุดไม่เกิน 75%
และไม่เกิน 800,000 บาทต่อโครงการ
* เอกชนลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 25 ใช้หลักเกณฑ์โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
** เอกชนที่สามารถสมัครเข้าร่วมได้ต้องเป็นสมาชิก Northern Thailand Food Valley
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน โครงการ “NTFV’s Innovation Campaign”

ผู้ประกอบการที่มีโครงการนวัตกรรม จัดทำข้อเสนอโครงการส่งมายัง NTFV Command Center

ตรวจคัดกรองข้อเสนอโครงการโดยทีมเลขานุการคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทีมเลขานุการคณะกรรมการ ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ

พิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการ NTFV’s Innovation campaign และผู้ประกอบการรับทราบผลการพิจารณาโครงการผ่าน NTFV Command Center

ผู้ประกอบการทำสัญญารับทุนกับ สนช. และดำเนินโครงการ

ตรวจติดตามโครงการ

ศูนย์ประสานงานพื้นที่นวัตกรรมอาหารภาคเหนือ ( NTFV Command Center)
ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 158 
ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์  053-304346-7
โทรสาร 0 5324 6353
อีเมล์ [email protected]